Playoff 2017

Primo turno playoff

Partita 1 – 24.09.2017
Buix III – Eagles Vedeggio 13 – 5

Partita 2 – 30.09.2017
Eagles Vedeggio – Buix III 10 – 7

Partita 3 – 01.10.2017
Buix III – Eagles Vedeggio 12 – 5